16ആം വയസിൽ അമ്മാവനുമായി വിവാഹമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം വീടുവിട്ടിറങ്ങി. എന്നാൽ അവളെ കാത്തിരുന്നത്

16ആം വയസിൽ അമ്മാവനുമായി വിവാഹമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം വീടുവിട്ടിറങ്ങി. എന്നാൽ അവളെ കാത്തിരുന്നത്

ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നും നിരവധി ബാലവിവാഹങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നിരവധി നിയമങ്ങൾ വന്നി

  • ayyappancs
    ayyappancs
1 min read